Allmänna villkor – Godstransport

Dessa allmänna villkor för godstransport gäller för godsbefordran som utförs av eller bokas via HANSA Destinations AB ("HANSA"). Villkoren kompletteras av North Sea Standard terms and conditions of carriage ("Standardvillkoren"). I händelse av konflikt mellan dessa allmänna villkor och Standardvillkoren ska Standardvillkoren gälla.

Nedan återfinns som bilagor den engelska originallydelsen av Standardvillkoren samt en svensk översättning av dessa. Vid konflikt mellan den engelska originallydelsen och svenska översättningen ska den engelska originallydelsen gälla.

Bokning

 • Kommersiell godstransport ska bokas genom fraktbokningen. Sådan transport innefattar bl.a. fordon som lätta lastbilar och tunga fordon, traktorer, lantbruksfordon och utrustning, oledsagade fordon (utan förare) och fordon som behöver assisterad lastning.
 • Husvagnar, husbilar och liknande fordon för icke-kommersiellt bruk ska bokas via passagerarbokningen.
 • Minimipriset för en bokning är motsvarande 6 meter i enlighet med gällande prislista, oavsett fordonets faktiska längd.
 • Transport som innehåller farligt gods ska bokas senast 48 timmar före avresa.
 • Information om fordonets längd, tjänstevikt och eventuell lastvikt ska lämnas vid bokningstillfället.
 • Personnummer eller ID-nummer och namn ska tillhandahållas för alla personer som följer med fordonet ombord såväl som mobiltelefonnummer till huvudföraren.

Medföljande förare

 • En förare per fordon ingår i priset inklusive bädd i delad hytt och måltider.
 • Ytterligare förare kan bokas till i enlighet med gällande prislista för frakt.

Avbokning och ändringar av bokningar för godstransport

Avbokning och ändringar kan göras upp till 2 timmar före incheckning. Sen avbokning, no show och sena ändringar medför extra avgifter i enlighet med gällande prislista.

Frakt och andra avgifter

 • Pris för fraktbokning och andra avgifter anges i aktuell prislista.
 • Justering på grund av förändring i bunkerpris görs månadsvis i enlighet med HANSA:s BAF-justeringsmodell (tabell).

Betalning och fakturering

 • Betalning sker antingen direkt med betal/kreditkort eller mot faktura.
 • Förskottsbetalning kan göras på hamnterminalerna ("show go").
 • Ramavtalskund med kundnummer betalar mot faktura. Faktura ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
 • Innan ramavtal ingås kommer sedvanlig kreditkontroll att göras.
 • Vid ramavtal fastställs genom överenskommelse ett maximalt kreditbelopp per månad.
 • HANSA har rätt att föra över kostnader som HANSA har haft, t.ex. beträffande hamn- och stuveritjänster, avseende viss last eller ett visst fordon.
 • Ytterligare tjänster och avgifter faktureras som separata poster.

Incheckning och leverans av gods

 • Gods, fordon och personer som följer med fordon ska checkas in senast 1 timme före den planerade avgången, såvida inte HANSA har meddelat att avgångstiden har ändrats eller att avgången har ställts in.
 • Packning, stuvning, surrning och andra förberedelser ska ha utförts i enlighet med tillämplig lagstiftning och instruktioner från HANSA, fartygets besättning eller terminalpersonal.
 • Rekommendationer såsom IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units och MCA: Roll-on/Roll-off Ships – Guidance for the Stowage and Securing of Vehicles ska följas vid stuvning, märkning och andra förberedelser för transporten av godset.
 • Oledsagande godsenheter ska vara utrustade med tillräckliga surrningsfästen enligt ovanstående regler

Farligt gods och last som kräver särskild omsorg eller hantering

 • Information om farligt gods (ämnen som på något sätt kan vara skadliga för människor, djur, miljö eller egendom) eller last som kräver särskild omsorg eller hantering ska tillhandahållas i samband med bokning.
 • Avsändaren ansvarar för att lasten och transportenheterna är korrekt märkta i enlighet med IMDG -koden och andra tillämpliga föreskrifter.
 • En multimodal godsdeklaration för farligt gods ska undertecknas och skickas till freight@hansadestinations.com senast 24 timmar före bokad avgång. Undertecknad deklaration ska finnas tillgänglig och visas upp i samband med incheckning. Vänligen kontakta fraktbokningen för mer information.

Nya bilar som kräver separat tillfällig parkering

För transport av fabriksnya bilar, vänligen kontakta fraktbokningen.

Säkerhetsregler

 • Alla passagerare är skyldiga att följa gällande säkerhetsföreskrifter och uppförandekod samt instruktioner från besättningen ombord och hamnpersonal.
 • Fysiska säkerhetskontroller och andra inspektioner omfattas av specifika regler i hamnterminaler och ombord på fartyg. Sådana kontroller och inspektioner utförs slumpmässigt. Förbetalda biljetter och frakt återbetalas inte vid vägran att delta i en säkerhetskontroll eller inspektion.
 • För transport av skjutvapen och ammunition, kontakta fraktbokningen.

Mottagande av gods vid lossningshamnen

 • För att kunna hämta gods i lossningshamnen ska mottagaren ange bokningsnummer och uppvisa en giltig identitetshandling. Oledsagade fordon eller gods ska hämtas inom 24 timmar efter fartygets ankomst till Nynäshamn och inom 72 timmar efter fartygets ankomst till Rostock.
 • Om fordon eller gods hämtas senare än 24 timmar i Nynäshamn eller 72 timmar i Rostock har HANSA rätt att ta ut ytterligare avgifter i enlighet med gällande hamntaxa eller de faktiska kostnader som HANSA ådrar sig.

Skadeanmälan

 • Skador på fordon eller gods ska omedelbart meddelas till personal i hamn eller till fartygets besättning ombord.
 • Skadeersättningskrav och dokumentation ska skickas till: freight@hansadestinations.com omedelbart efter att sådan skada har upptäckts.
 • HANSA tillämpar NSOCC Green Card 2011 vid bedömning om en skada kan ersättas.